Ingyenes autó, motor, jármű hirdetések Keress minket a Facebook-on is

Üdvözlünk!

Az ingyenes hirdetési lehetőség nem csak egy probaidőszakra vonatkozik, oldalunk teljesen ingyenes!

Az eladoautok.eu oldalon nem csak magánszemélyek, hanem kereskedők is ingyenesen hirdethetnek! Ráadásul korlátlan mennyiségű hirdetést adhat fel mindenki, aki nálunk hirdet. Minden hirdetéshez négy fénykép tölthető fel.

Vezetékes és vezeték nélküli riasztók tervezése kivitelezése telefon:06306131198 e-mail:tormabiztonsagtechnika@gmail.com
Dahua nvr hdcvi hcvr xvr kamera paradox riasztó

Biztonság Technikai Eszközök profi szakemberektől

Nincs még kamerarendszered, riasztód? Biztonságban szeretnéd tudni a családod, értékeid? Fordulj hozzánk bizalommal! Basic-Security.hu


Fixapro

bármit meghírdethetsz, ingyenesen

Szabályzat

Köszönjük, hogy igénybe veszed szolgáltatásunkat!

Az EladóAutók.eu oldal a Felhasználók számára korlátlan számú apróhirdetés elhelyezését díjmentesen biztosítja.

Regisztráció

Az EladóAutók.eu oldalon való hirdetés feladásához a Felhasználóknak regisztrációra nincs szükségük.

Felelõsség

A Felhasználók által az EladóAutók.eu oldalon közzétett tartalomért (ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemu vagyoni vagy nem vagyoni kárért) kizárólag a Felhasználók tartoznak felelosséggel. Következésképpen, a Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy a Felhasználó által hozzáférhetové vagy elérhetové tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzoi vagy jogi oltalom alá esõ szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bûncselekmény elkövetésére buzdítással) nem sértik.
A hirdetésekhez a Felhasználók jogosultak az Üzemeltetõ által meghatározott méretû és mennyiségû kép,- és/vagy szöveg tartalmak (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak illetve külön-külön minden egyes ilyen anyag: Felhasználói Tartalom) feltöltésére. Ezek kizárólag az adott hirdetés tartalmával lehetnek kapcsolatosak.
Az információs rendszerek biztonságát sértõ magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az Üzemeltetõ birtokában lévo személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker- tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelõs, ezért az Üzemeltetõ felelõsségét kizárja.

Üzemeltetõ a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelõsséget nem vállal.

Üzemeltetõ ezenfelül nem tehetõ felelõssé és nem vállal felelõsséget semmiféle kárért, közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségbõl, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésbõl származó olyan károkért, amelyek az EladóAutók.eu oldalon található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerzõdéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak.
Továbbá Üzemeltetõ semmilyen felelõsséget nem vállal harmadik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

Amennyiben az Üzemeltetõ tudomására jut, hogy Felhasználó harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértõ tartalmat helyezett el az EladóAutók.eu oldalon, a jogsértõ tartalmat akár elõzetes figyelmeztetés nélkül is eltávolíthatja és az esetlegesen keletkezett károkért és valamennyi egyéb következményért való felelõsséget az adott tartalom elhelyezéséért felelõs személyre hárítja. A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén Üzemeltetõ a jogszabályok által megkívánt keretek között együttmûködik a hatóságokkal a jogsértést elkövetõ személyek felelõsségre vonása érdekében.

Az EladóAutók.eu üzemeltetõje fenntartja magának a változtatás jogát mind az általa üzemeltetett weboldal, mind pedig az azokon szereplõ apróhirdetések, reklámok és egyéb anyagok tekintetében, valamint a hirdetési feltételek módosításában. Továbbá az Üzemeltetõ fenntartja magának a jogot az EladóAutók.eu oldalain elhelyezett tartalmak minden elõzetes értesítés nélküli törlésére az alábbi esetekben:

- jogszabályba, különösen a reklámtörvény tilalmaiba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül
- a netikett szabályaiba vagy a jó erkölcsbe ütközik
- nem a rovat jellegének megfelelõ
- az oldal struktúrájába nem illõ adatok, képek
- megtévesztõ információt tartalmaz
- szerzõi jogokat (különösen jogvédett termékek másolatai), személyhez fûzõdõ jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért
- erõszakra buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz
- félelemérzetet kelt
- amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlõdésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erõszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnõtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék
- indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellõ információt a termékrõl/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetõen nem megfelelõ adatokat tartalmaz
- a hirdetésnek álcázott, de valójában sem ingatlan, sem azzal kapcsolatos termék hirdetését nem tartalmazó közlemények, állásfoglalások, üzenetek

Amennyiben a Felhasználó a Szabályzat rendelkezéseibe ütközõen vagy egyébként visszaélésszerûen használja a szolgáltatást, az Üzemeltetõ jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az általa közzé, vagy elérhetõvé tett tartalmat elõzetes értesítés nélkül törölni.

Amennyiben a hirdetés feladója szándékosan, több alkalommal is rossz kategóriában adja fel hirdetését, kizárható a hirdetõk körébõl, hirdetései törlésre kerülnek. Az Üzemeltetõ nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes mûködését. Az oldalak használata a Felhasználó saját kockázatára és felelõsségére történik.
Az Üzemeltetõ nem vállal semmilyen felelõsséget a szolgáltatás egyes részeire vagy akár teljes egészére vonatkozó leállásokból, szüneteltetésébõl, illetve az oldalak elõzetes figyelmeztetés és értesítés nélküli megváltoztatásaiból eredõ vélt vagy valós károkért.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirol szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében az Üzemeltetõ szolgáltatásait megrendelõ Felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében a Felhasználó minõsül szolgáltatónak.
Üzemeltetõ fenntartja a jogot, hogy egyes felhasználókat, e-mail cím, IP cím, telefonszám alapján kitiltson a szolgáltatás elérésébol. A tiltás feloldása minden esetben egyedi elbírálás alá esik.

Szerzõi jogok

Az EladóAutók.eu megjelenítésére, muködésére és fenntartására vonatkozó mûszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például az oldalak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, az oldalon feltüntetett, felhasznált és az EladóAutók.eu oldallal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag az Üzemeltetõt illeti, azok az Üzemeltetõ külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak megfelelõen használhatók fel.
Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében az EladóAutók.eu felhasználója az on-line hozzáférésen túl kizárólag azok egyes részeinek a Felhasználó által az Internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történõ rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult, de kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történõ másolására, átvételére, adatbázisban történõ tárolására, letölthetõvé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történõ hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.
Amennyiben a hirdetési szabályzat feltételeit az Üzemeltetõ a jövõben módosítja, a változásokat az EladóAutók.eu oldalon megfelelõen közzéteszi és a módosításra a Felhasználók figyelmét felhívja.

Adatkezelési nyilatkozat

A Basic Security KFT Mint a http://eladoautok.eu; oldal üzemeltetője ezúton kijelenti, hogy tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot. Működése során a felhasználótól tudomására jutott információk megszerzése és feldolgozása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével jár el:
• személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. tv.
• a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.
• 2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
• A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól
• Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

A Basic Security KFT. kötelezettséget vállal arra, hogy a honlap használata közben a látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat teljes körű titoktartással kezeli, harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza, és nem tárolja a felhasználó beleegyezése nélkül.

Fenntartja azonban a jogot arra, hogy automatikusan gyűjtsön anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról, mely információk kizárólag összevontan kerülnek feldolgozásra, és statisztikai célokat szolgálnak.

A regisztráció során vagy egyébként a honlap egyes szolgáltatásainak igénybe vételekor Ön olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek az Avtv. 2. § 1. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülhetnek. Társaságunk csak olyan adatok megadását kéri Öntől, amelyek szükségesek az igénybevett szolgáltatás nyújtásához, így tesz eleget az Avtv. 5. § (1) bekezdésében rögzített követelménynek, továbbá az Avtv. 6. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatjuk arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Az Ön által megadott adatokhoz a Basic Security Kft valamennyi munkatársa hozzáférhet.

Valamely szolgáltatás nyújtása során kezelünk az Avtv. 2 .§ 2. pontja szerint meghatározott különleges adatokat,
Avtv. 2 .§ 2. b. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
A szexuális életre vonatkozó adatadatokra vonatkozó kérdésekre kérdezhetünk. Mely adatokhoz a hozzájárulást olyan formában fogjuk elkérni, amely kétséget kizáróan bizonyítható módon igazolja, hogy az érintett megadta különleges adatai kezeléséhez a hozzájárulását.

Ezen adatok kezelésének célja a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, illetve a számla szolgáltatás minőségének javítása, fejlesztése, továbbá a felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása.

A szolgáltatás nyújtása érdekében az Ön személyes adatainak harmadik személyek számára történő továbbítására is sor kerülhet, így különösen az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően az érintett Számlakibocsátó részére. Az adatkezelés célja ilyen esetben a szolgáltatás teljesítése.

Adatok Tárolásának helye


A weblap adatait a:
Magyar Hosting Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; cégjegyzékszám: 01-09-968314; telefonszám: +36 1 700 2323; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; adószám: 23495919-2-41) webhosting szerverein található.

Hírlevél, Küldés
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségen megkeresse.
Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím,dátum, időpont. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenese leiratkozhat a hírlevélről.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Facebook
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt.
Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.
Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

A törvényi előírásoknak megfelelően az érintetteknek, azaz a Basic Security KFT. regisztrált felhasználóinak joguk van tájékoztatást kérni adataikról, azokat megváltoztatni, illetve törölni a rendszerből.
A jogosulatlan személy által történő hozzáférés és nyilvánosságra hozatal megakadályozása, az adatok pontosságának biztosítása és megőrzése valamint a teljes körű adatfelhasználás érdekében, a Basic Security KFT. a tőle telhető maximális fizikai, elektronikus és műszaki eszközökkel és módszerekkel őrzi és biztosítja a felhasználótól tudomására jutott minden információt.
További kérdések, panaszok kezelésében ügyfélszolgálatunk nyújt tájékoztatást.

Jogorvoslati lehetőség:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
URL: http://naih.hu

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. Bevezetés és fogalmak A http://eladoautok.eu; domain alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője, és az azon kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő a
Basic Security Kft Székhely: 7622 Pécs, Nagy Lajos király útja 14. fszt. 3 Cégjegyzékszám:02­09­082971 Adószám:25929636­-2-­02
aki a Weboldal üzemeltetése során tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok, így különösen
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezménynek a felügyelő hatóságokról és a személyes adatok országhatárokat átlépő áramlásáról szóló, Strasbourgban, 2001. november 8-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 2005. évi LIII. törvény és az
- elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő egyéb szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekt.) rendelkezései szerint jár el.
E szabályzat alkalmazásában:

• személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható; a személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet (Avtv. 2. § 1. pont);

• különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat (Avtv. 2. § 2. pont);

• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja (Avtv. 2. § 8. pont);

• adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása; adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is (Avtv. 2. § 9. pont);

• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi (Avtv. 2. § 16. pont);

• adatfedolgozás: adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől (Avtv. 2. § 15. pont).

2. Alapelvek
Az Ön információs önrendelkezési jogának érvényesítése érdekében tiszteletben tartjuk a magyar adatvédelmi jog – a fent hivatkozott jogszabályokban lefektetett – szolgáltatásunk esetén alkalmazandó alapelveit, így:

• a célhozkötöttség elvét: az Ön személyes adatait csak meghatározott célból, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük;
• a jogszerű adatkezelés elvét: az Ön személyes adatait csak az Ön hozzájárulása alapján, vagy törvényi (illetőleg annak alapján, abban meghatározott körben) önkormányzati rendeleti felhatalmazás alapján kezeljük, illetőleg továbbítjuk harmadik személynek;
• biztosítjuk az adatminőség követelményét, vagyis mindent megteszünk azért, hogy az Ön személyes adatai a cél eléréséhez mérten pontosak, teljesek és időszerűek legyenek;
• tiszteletben tartjuk – az alább részletezettek szerint – a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek;
• biztosítjuk – az alább részletezett módon – az Ön személyes adataival kapcsolatos jogait, így a tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez való jogát.

Az adatkezelő a hivatkozott törvényekben foglalt tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget.
3. A kezelt adatokra vonatkozó szabályok

3.1. A szolgáltatás nyújtása céljából kezelt adatok
A regisztráció során vagy egyébként a honlap egyes szolgáltatásainak igénybe vételekor Ön olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek az Avtv. 2. § 1. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülhetnek. Társaságunk csak olyan adatok megadását kéri Öntől, amelyek szükségesek az igénybevett szolgáltatás nyújtásához, így tesz eleget az Avtv. 5. § (1) bekezdésében rögzített követelménynek, továbbá az Avtv. 6. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatjuk arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Az Ön által megadott adatokhoz a Basic Security Kft valamennyi munkatársa hozzáférhet.

Valamely szolgáltatás nyújtása során kezelünk az Avtv. 2 .§ 2. pontja szerint meghatározott különleges adatokat,
Avtv. 2 .§ 2. b. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
A szexuális életre vonatkozó adatadatokra vonatkozó kérdésekre kérdezhetünk. Mely adatokhoz a hozzájárulást olyan formában fogjuk elkérni, amely kétséget kizáróan bizonyítható módon igazolja, hogy az érintett megadta különleges adatai kezeléséhez a hozzájárulását.

Ezen adatok kezelésének célja a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, illetve a számla szolgáltatás minőségének javítása, fejlesztése, továbbá a felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása.

A szolgáltatás nyújtása érdekében az Ön személyes adatainak harmadik személyek számára történő továbbítására is sor kerülhet, így különösen az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően az érintett Számlakibocsátó részére. Az adatkezelés célja ilyen esetben a szolgáltatás teljesítése.
Az Ön e-mail címét az adatkezelő az Ön kifejezett hozzájárulása esetén abból a célból is kezeli, hogy elektronikus hirdetést juttasson el az Ön számára. Rendszerünk ehhez a regisztráció jóváhagyását kéri, és megadja az önkéntes és tájékozott hozzájárulás megadásához szükséges információkat.
Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és az Ön hozzájárulása.
3.2. Forgalmi adatok
A szolgáltatás nyújtása során – az alábbiakban meghatározott adatfeldolgozó által üzemeltetett – szerveren képződő naplóállományokban, rögzülnek azok a személyes adatok, amelyek a szolgáltatás nyújtásához, az adatvédelmi jog által megkövetelt adatbiztonsági szint fenntartásához technikailag szükségesek.
Ilyen adatok különösen
• az az IP-cím, amelyről a látogató elérte a Weboldalt; azon IP-cím, amely azt a linket tartalmazza, amelyről a látogató elérte a Weboldalt („referer”) a látogatás időpontja;
• a látogató által használt böngésző és operációs rendszer típusa;
• a használt protokollra vonatkozó adat;
• az elért file-okkal kapcsolatos adatok;
• a letöltött adatmennyiség
• a kapcsolódás státuszára vonatkozó információk.

Ezek az adatok a magyar adatvédelmi jog alapján személyes adatnak minősülhetnek. Az adatok kezelésének célja az a szolgáltatás nyújtás technikai lehetőségének biztosítása, valamint az igénybevételre vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás hatékonyságának növelése.
Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és az Ön hozzájárulása.

3.3. Cookie-k
A Weboldal egyes részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kisméretű adatállományokat helyez el az Ön számítógépén (‘cookie’). Ezen adatállományok a magyar adatvédelmi jog szerint egyes esetekben személyes adatoknak minősülhetnek.
Ezen adatállományok a weboldal megfelelő működéséhez szükségesek, Ön képes azok elhelyezését böngészőprogramja beállításaival kontrollálni; a cookie-k alkalmazásának letiltása azonban egyes esetekben az oldal nem megfelelő működéséhez vezethet.
Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a.
3.4. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama az adatkezelési cél megvalósulása, vagyis a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződés megszűnése, illetőleg a követelések érvényesítése mind a szerződésekkel, mind az esetlegesen tett egyéb nyilatkozatokkal kapcsolatban mint adatkezelési cél esetén a követelés elévülésének bekövetkeztéig terjedő időtartam, ha egyéb törvény (pl. a számvitelről szóló törvény) másként nem rendelkezik azzal, hogy amennyiben az Általános Szerződési Feltételek alapján az adatkezelő a Számlabefogadónak kibocsátott számlák vonatkozásában további tárolást végez, és ez hosszabb, mint az előbb említett időtartam, az adatkezelés időtartama a tárolásra vonatkozó időtartam megszűnéséig tart. Amennyiben az e-számla szolgáltatással összefüggő jogvita miatt ez szükséges, az egyes számlák és .log fájlok az itt írt határidőt követően is, de legfeljebb a jogvita jogerős lezárásáig megőrzésre kerülhetnek a Számlabefogadó kifejezett kérésére.
4. Jogok és jogorvoslati lehetőségek
4.1. Tájékoztatáshoz és helyesbítéshez való jog
Ön a rendszerbe történő bejelentkezés után annak felhasználói felületén, a support@basic-security.hu e-mail címre intézett elektronikus levélben vagy a 7622 Pécs, Nagy Lajos király útja 14. fszt. 3 postacímre küldött levélben kérhet tájékoztatást adatai kezeléséről, így
- az adatkezelés céljáról;
- az adatkezelés jogalapjáról;
- az adatkezelés időtartamáról;
- arról, hogy kik, milyen célból kapják és kapták meg az adatokat. A fenti elérhetőségeken kérheti helytelen adatainak törlését is, amennyiben ezt a rendszerben maga valamely okból nem tudja elvégezni.
4.2. Tiltakozási jog
Ön az 4.1. pontban meghatározott elérhetőségek egyikén tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben
- a személyes adatainak kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. A tiltakozási jog gyakorlását követően az adatkezelő az Avtv. 16/A §-ának megfelelően jár el. Felhívjuk figyelmét arra, hogy nem törölhető a személyes adat, ha annak kezelését törvény rendeli el.
4.3. Jogorvoslati lehetőségek
Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Ön panaszt nyújthat be az adatvédelmi biztoshoz, illetőleg az Avtv. szabályai szerint a bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
URL: http://naih.hu

5. Egyebek
A jelen Adatkezelési Szabályzatban használt fogalmak az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottakkal azonos jelentéssel bírnak.
Leállások

Az Üzemeltetõ nem vállal felelõsséget sem látogatói, sem felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár elõzetes értesítés nélküli - szüneteltetésébõl, illetve a teljes leállításából eredõ károkért, továbbá nem vállal felelõsséget a változtatásokból eredõ károkért sem.

Egyéb rendelkezések

Az EladóAutók.eu oldal szolgáltatásainak használatával a Felhasználók elfogadják a jelen szerzodés feltételeit. Az EladóAutók.eu jogosult a szerzodés bármikori módosítására. A módosítást követoen a szolgáltatás további használata a Felhasználó részérõl a szerzodés módosításának elfogadását jelenti.


Partnerprogram

Oldalunk szívesen cserél banner-t egyéb portálokkal. Amennyiben felkeltette érdeklődésed ez a lehetőség kérlek, lépj kapcsolatba velünk. Hamarosan viszonzásként felkerülsz Partnereink közé.

MiÈrt Èrdemes?

  • Miért itt nézz körül vagy miért itt hirdess? A válasz egyszerű! Gyors, átlátható, teljesen ingyenes, nincs regisztráció, nincs ellenőrző és/vagy aktiváló levél és a feladott hirdetések azonnal megjelennek oldalunkon.

EladóAutók © All Rights Reserved 2016 - 2017. - www.eladoautok.eu

Elrejtés
Márkák szerint
Alfa Romeo Audi BMW Chevrolet Citroen Fiat Ford Honda Kia Lancia Lexus Mazda Mercedes Mitsubushi Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Subaru Suzuki Toyota Volkswagen